บริการของ ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม


     บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกฝนมา ทั้งด้านการบริบาล ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนการให้บริการแก่บุคคลที่ท่านรักด้วยความรัก ความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

- บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ โดยยึดหลักองค์รวม (Holistic care)
- บริการกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
- ตรวจวัดสัญญาณชีพ เช้าและเย็น เจาะน้ำตาลตรวจเบาหวาน และอื่นๆ พร้อมลงบันทึกรายงานอาการผู้ป่วย
- บริการเสื้อผ้า พร้อมทำความสะอาดเสื้อผ้า
- การเดินพักผ่อนยามเย็น

สิ่งที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ


ของใช้สิ้นเปลือง เช่น แพมเพิส ถุงมือ อุปกรณ์การทำแผล สำลี

สิ่งที่ต้องเตรียมมา


- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคนไข้
- ประวัติการรักษาพยาบาล พร้อมยาที่ทานเป็นประจำ
- เอกสารแสดงสิทธิการรักษา (ถ้ามี)
- และต้องเตรียมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน


อัตราค่าบริการ


กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 092-276-7123

หมายเหตุ: การชำระค่าใช้บริการ ในวันเข้ารับบริการ

- ชำระค่าบริการล่วงหน้า 1 เดือนในวันเข้ารับบริการ
- ราคานี้ไม่รวมกรณีในรายที่ต้องให้ อาหารทางสายยางและในรายที่มีการ เจาะคอดูดเสมหะ
- ราคานี้ไม่รวมของใช้ประจำวัน เช่น วัสดุทำแผล สายดูดเสมหะ น้ำยาต่างๆ แพมเพิส แผ่นรองซับ ถุงมือ อุปกรณ์การทำแผล

ค่าบริการอื่นๆ


- กรณีต้องดูดเสมหะ คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าอาหาร
- กรณีเจาะคอ คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุทำแผล สายดูดเสมหะและน้ำยาต่างๆ

เอกสารและหลักฐาน ที่ต้องนำมาในวันเข้ารับบริการ


- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าพัก และผู้รับผิดชอบ พร้อมประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

สิ่งที่ต้องนำมา ในวันแรกที่เข้ารับบริการ


- แพมเพิส แผ่นรองซับ ถุงมือ อุปกรณ์การทำแผล
- ยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้

ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ