เกี่ยวกับเรา ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม




ปัจจุบันวิทยาการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขมีความก้าวหน้า ทำให้ขณะนี้ ประเทศไทยเป็นสังคมที่ถือว่าเป็นการเข้าสู่สังคม ของผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากร ผู้สูงอายุในปัจจุบันมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มที่จะมี ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้คนหนุ่มสาว ต้องออกทำงานนอกบ้าน และมีความจำเป็นที่ต้องให้ผู้สูงอายุอันเป็นที่รัก ต้องอยู่ดูแล ตัวเองโดยลำพัง หรือจำเป็นต้องจ้างผู้ดูแลจากที่ต่างๆ มาดูแลท่าน และมักพบว่าปัญหา ที่ตามมาคือการขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง หรือผิดวิธี หรือต้องเปลี่ยนผู้ดูแลบ่อยครั้ง เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ดูแลขอลาออก ผู้ดูแลขาดความรู้และผู้ไม่ดูแล อย่างใกล้ชิด เป็นต้น

การบริการด้านสุขภาพเป็นพันธกรณีระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพกับผู้รับบริการสุขภาพ "ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม" จึงมองเห็นความสำคัญของการบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและความเข้าใจเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบาย ความสะอาด รวมถึงอาหารการกินเพื่อตอบสนองพันธกรณีดังกล่าว

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพ รักของท่าน ด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติและครอบครัว โดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมงให้การดูแลแบบองค์รวม โดย วางแผนการดูแล ตามความต้องการ ตามความเหมาะสม และความสามารถ สำหรับผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้นทั้ง ทางด้านร่างกาย และจิตใจ

ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ